Privacybeleid


Over ons privacybeleid

geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van . De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Webhosting

Argeweb.nl
Wij nemen webhostingdiensten af van Argeweb.nl.nl , deze verwerkt website traffic gegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Argeweb.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Leaseweb.nl is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van BoDro Projects. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan BoDro Projects op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten
en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in de
cookies verklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website

Deze website is een initiatief van http://verticalsearch.site hierna genoemd "de website"

Lees de volgende algemene voorwaarden volledig door voordat u onze website blijft gebruiken. Door u aan te melden bij (het registreren van een account op) de website, het maken van een advertentie of het indienen van inhoud bij Verticalsearch gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de volgende algemene voorwaarden, zonder uitzondering en gaat u akkoord met alle verklaringen die binnen deze voorwaarden worden afgelegd en voorwaarden en bijbehorende voorwaarden die hieronder worden beschreven. Het niet naleven van de algemene voorwaarden kan ertoe leiden dat uw account (s) of advertentie (s) van de website worden verwijderd en dat de bijbehorende kosten kunnen worden verbeurd, zoals uiteengezet in deze voorwaarden.

Een advertentie toevoegen
U bent de wettige eigenaar of officiële geregistreerde houder van het item of de items waarvoor u adverteert of u hebt uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of houder om te adverteren voor het item. Alle ingediende advertenties worden handmatig gecontroleerd (door mensen) en we blijven advertenties en wijzigingen controleren op misbruik en verdachte activiteiten. We behouden ons het recht voor om advertenties die verdachte of misleidende informatie bevatten te allen tijde naar eigen goeddunken te bewerken / verwijderen zonder voorafgaande toestemming of waarschuwing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle advertenties en door gebruikers toegevoegde inhoud op de website.

Door een afbeelding naast een advertentie-inzending te uploaden, gaat u ermee akkoord dat u expliciete toestemming hebt om de afbeelding te gebruiken. Als wordt aangenomen dat een afbeelding op deze website is gepubliceerd zonder toestemming van de eigenaar van de afbeelding, wordt deze zonder kennisgeving verwijderd. Door afbeeldingen op deze website te plaatsen, stemt u ermee in dat we afbeeldingen binnen de website en marketingactiviteiten op en buiten de site kunnen toevoegen, bewerken, wijzigen of hergebruiken.

Betaald entertainment voor volwassenen, b.v. escortbureaus, speelgoed voor volwassenen, entertainment voor volwassenen.
Wapens inclusief items met beperkte licentie van andere gevaarlijke wapens, waaronder messen en geweren.
Geneesmiddelen (al dan niet beperkt) van geneesmiddelen met of zonder beperking in België.
Elk item met betrekking tot items die als gevaarlijk, misleidend, illegaal (met of zonder rijbewijs) of ongepast kunnen worden beoordeeld.
Namaakartikelen zoals rijbewijzen, identificatie van het aanbieden van valse identificatie, overeenkomsten van ondersteunende schrijfdiensten van welke aard dan ook.
Gestolen items of items die niet in uw eigen bezit zijn.
Items kunnen zonder voorafgaande waarschuwing en zonder kennisgeving worden verwijderd. Verbeterde advertentiekosten worden niet terugbetaald, in overeenstemming met het restitutiebeleid zoals hieronder beschreven.

Advertentiebeperkingen
Advertenties mogen niet:

illegale producten of diensten promoten in overeenstemming met lokale en nationale wetgeving zich bezighouden met roofzuchtige advertentiepraktijken die andere gebruikers van deze website kunnen discrimineren, lastigvallen of provoceren de verkoop of het gebruik van tabaksproducten of aanverwante artikelen bevorderen de verkoop of het gebruik van illegale, voorgeschreven of recreatieve drugs promoten de verkoop of het gebruik van onveilige supliments promoten zoals bepaald door de beschrijving van deze website
de verkoop of het gebruik van wapens, munitie of explosieven, of enig onderdeel daarvan, promoten producten of diensten voor volwassenen promoten tenzij binnen de voorwaarden van deze website, inclusief naaktheid, suggestieve bewoordingen of afbeeldingen op suggestieve posities misleidende of valse inhoud bevatten gebruik expliciete taal of ongebruikelijke grammatica in overeenstemming met de taal die wordt gebruikt om uw advertentie te maken bevordering van niet-bestaande functionaliteit gebruik "voor en na" afbeeldingen, of andere afbeeldingen of tekst die onrealistische resultaten impliceert promoot kortlopende leningen, betaaldagleningen of andere financiële voorschotten tenzij de adverteerder een vergunning heeft en wordt gereguleerd door de relevante lokale autoriteiteninkomensmogelijkheden promoten tenzij volledige details van de mogelijkheid duidelijk in de advertentie worden beschreven valse of vervalste documenten promoten, waaronder paspoorten, immigratiedocumenten, rijbewijzen (en andere identificatiedocumenten), graden (en andere educatieve certificaten) reclame maken voor inhoud die leidt naar andere webpagina's die niet-relevante informatie of storende inhoud bevatten
bezoekers bevatten of trekken naar websites, e-mails of andere inhoud die malware, spyware of andere opdringerige en misleidende inhoud bevat
promoot ongeoorloofde streaming content of digitale download van video of muziek met licentiebeperkingen,promoot gokken, regionale loterijen promoten, online apotheken promoten, abonnementsservices promoten,reclame voor merkinhoud zonder expliciete toestemming van de merkeigenaar, politieke reclame promoten,reclame maken voor elk item, product of dienst die niet relevant is voor de categorie waarin u de advertentie maakt

Als u zich niet aan de bovenstaande beperkingen houdt, kan uw advertentie worden verwijderd en uw account worden beperkt. Door u te registreren voor de website met de bedoeling een of meer advertenties te maken, gaat u ermee akkoord dat u:

zijn ouder dan 18 jaar.
zijn een Belgische adverteerder en bevinden zich geografisch in België of Nederlands
volledig legaal bezit bent van het item waarvoor u adverteert of gaat adverteren.
een item of eigendom rechtmatig verkoopt, verhuurt of weggeeft en niet de bedoeling heeft om geld of goederen te bedriegen of illegaal te verkrijgen zoals uiteengezet in een of alle Belgische en EU-wetgeving (en).
plaats uw advertentie (s) in de meest geschikte categorie in de lijst met beschikbare categorieën. Bijv. een puppy moet worden geadverteerd in "Huisdieren & gt; Honden & puppy's" en niet in "Home & amp; meubels" of "Landbouw & gt; vee".
geef de werkelijke locatie op van het geadverteerde item.
geef actuele, geografische contactgegevens op. Valse, spam, premium rate of niet-geografische contactgegevens worden verwijderd.
Als u zich niet aan een van de bovenstaande vereisten houdt, wordt uw advertentie beëindigd en kan uw account worden opgeschort in afwachting van onderzoek. Uw informatie en alle informatie met betrekking tot verdachte activiteiten kunnen zonder kennisgeving aan juridische of regeringsinstanties worden doorgegeven.

U bent de advertentie-eigenaar en als zodanig neemt u de volledige verantwoordelijkheid voor de advertentie-inhoud en de legitimiteit ervan.

Advertenties
Verticalsearch (de website) en aanverwante personen en aan de website gelieerde derden zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van de geclassificeerde advertentie-inhoud. Advertenties en inzendingen en hun inhoud vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de indiener. Als u een goede reden hebt om aan te nemen dat een advertentie of advertenties illegaal worden gebruikt of wordt gebruikt om potentiële klanten verkeerd voor te stellen of te bedriegen, dient u de advertentie onmiddellijk aan ons te melden door gebruik te maken van het "contact" -formulier op onze contactpagina of "Melden Misbruik 'op de advertentiepagina.

Zakelijke, commerciële en / of commerciële adverteerders
Het is vereist dat elke adverteerder die handelt als een bedrijf, geregistreerde handel of commerciële onderneming in zijn advertentie duidelijk maakt dat hij een zakelijke adverteerder is en geen privé-adverteerder. U kunt dit eenvoudig doen op een van twee (of beide) manieren:

Na het selecteren van een categorie om in te adverteren, krijgt u een vervolgkeuzelijst met opties waar u uw type adverteerder kunt selecteren.
Door duidelijk in uw advertentiebeschrijving te vermelden dat u een zakelijke adverteerder bent.
Het wordt aanbevolen dat zakelijke adverteerders duidelijke en nauwkeurige contactgegevens verstrekken, waaronder de bedrijfsnaam / handel als naam, handelsadres en telefoonnummer.

Inhoudseigendom
de website behoudt zich het recht voor om advertentie-inhoud, inclusief afbeeldingen / foto's, te gebruiken voor eigen marketingdoeleinden.

Website-inhoud moet uniek zijn en mag niet worden gekopieerd voor gebruik op andere websites zonder onze voorafgaande toestemming. & nbsp;

Verkocht, verhuurd & amp; items niet langer beschikbaar

Zodra uw item is verkocht, verhuurd of niet meer beschikbaar is voor websitebezoekers, moet u zich aanmelden bij uw account en de advertentie zo snel mogelijk archiveren of verwijderen. Dit is de enige manier om te voorkomen dat andere geïnteresseerde partijen contact met u opnemen via de website met betrekking tot uw advertentie.

Een advertentie betwisten
Als u een advertentie op deze website wilt betwisten, moet u contact opnemen met Verticalsearch (ons) met de volledige details. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de advertentie-inhoud.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat advertenties de beste zichtbaarheid en klikken krijgen, evenals maximale vragen op de website, kunnen wij (Verticalsearch de website en eventuele verbonden partijen) geen blootstelling of verkoop garanderen door geclassificeerde advertenties te gebruiken om uw artikelen te verkopen. via onze website. Advertenties die op de website worden geplaatst, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de adverteerder en er wordt geen garantie gegeven dat de informatie in geclassificeerde advertenties echt of noodzakelijk waar is. Zorg er altijd voor dat items legitiem zijn en wissel geen geld / goederen uit voordat u dit doet. Als u twijfelt of denkt dat u bent misleid of een poging tot bedrog is gedaan via deze website, raden we u aan contact op te nemen met uw lokale officiële autoriteiten voor assistent en hen te voorzien van details van de advertentie en alle communicatie die u heeft had met de verkoper. Betaalde advertenties op Verticalsearch (verkregen door het selecteren van upgrade-opties bij het maken, verlengen of wijzigen van uw advertentie) zijn optioneel en garanderen alleen de geselecteerde upgrade-opties. Er is geen garantie dat uw item zal worden verkocht of een aanzienlijke extra exposure zal bereiken, hoewel we ons wel inspannen om u te helpen bij de exposure van uw advertentie.

Communicatie
Van tijd tot tijd kunnen we het e-mailadres gebruiken dat u ons tijdens de registratie hebt verstrekt om met u te communiceren over uw advertenties, promoties, functies en aanbiedingen van ons. 

Marketingcommunicatie kan van tijd tot tijd naar uw geregistreerde e-mailadres worden verzonden. U kunt deze marketingcommunicatie stoppen door "af te melden" via de link in marketing-e-mails of door rechtstreeks contact met ons op te nemen met een verzoek tot afmelding.

Maak uzelf vertrouwd met ons privacybeleid.

Veilig winkelen
Algemeen:

Kopers moeten altijd elk item dat ze van plan zijn te kopen, huren, lenen of gebruiken van de verkoper van advertenties op deze website inspecteren om te voldoen aan zelf als de consument dat het artikel is zoals beschreven en functioneert zoals verwacht en geschikt is voor het doel. Adverteerders moeten alle redelijke inspanningen leveren om de veiligheid en functionaliteit van elk geadverteerd item te garanderen en de objectbeschrijving moet duidelijk alle defecten, storingen of bekende problemen beschrijven om de consument van tevoren op de hoogte te stellen van een probleem of potentieel probleem. Verticalsearch, de website-eigenaar (s) kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de garantie van de veiligheid, geschiktheid, prestaties of beschrijving van enig item dat op de website wordt geadverteerd of de door de gebruiker gegenereerde inhoud van een advertentie op deze website die omvat maar niet beperkt is tot advertentie foto's en afbeeldingen, advertentiebeschrijvingen, aanvullende informatie en specificaties, contactgegevens van adverteerder, advertentietitels, gekoppelde video's in advertenties, advertentielocatie (s) en geadverteerde prijs (prijzen).

Zakelijke adverteerders:
Elke adverteerder die handelt als een bedrijf, commercieel handelaar, geregistreerd bedrijf of anderszins, moet zijn zakelijke status binnen de advertentie vermelden. De mogelijkheid om dit te doen wordt aangeboden in de productbeschrijving waar zakelijke adverteerders verplicht zijn hun bedrijfsstatus en zakelijke contactgegevens te vermelden. Zakelijke verkopers zijn gebonden aan hun reguliere vereisten onder de Britse en / of EU-wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot: verafgelegen verkoopregels, garanties, garanties en btw.

Huisdieren:
Dieren zijn levende wezens en moeten met respect worden behandeld en goed worden verzorgd. Doe altijd je onderzoek voordat je een huisdier bezit. Als u niet zeker bent of twijfelt over uw vermogen om de juiste zorg voor een dier te bieden, moet u niet overwegen een huisdier aan te schaffen via onze advertenties of enige andere bron. Praat met een huisdierenprofessional voordat u zich ertoe verbindt om een huis te geven aan een dier.

Algemeen:

Stuur geen geld via overschrijvingen. Deze betaalmethode is vaak moeilijk te traceren en biedt geen restituties als uw artikel niet echt is of niet is ontvangen.

Ontmoet de verkoper / koper altijd op een openbare plaats en wees waakzaam met betrekking tot contant geld of hoge waarde items met u.

Onderzoek naar de verkoper:

U moet altijd letten op tekenen dat u of uw bedrijf waar u uw artikelen online koopt, betrouwbaar is. Wat huisdieren betreft, vraag altijd waar mogelijk naar de ouders van een babydier en praat met anderen die een huisdier van de persoon of het bedrijf hebben gekregen.

Onthoud: als u twijfelt, raden we u aan altijd door te gaan met een aankoop. We zullen altijd proberen u te helpen - Neem contact met ons op met uw vragen of opmerkingen op: admin@Verticalsearch.site

Kosten Restitutiebeleid
Geld dat aan een verkoper is betaald namens de aankoop van een product of dienst geadverteerd op deze website (Verticalsearch) moet rechtstreeks als terugbetaling van de verkoper worden gevraagd. Wij (de website, Verticalsearch) behandelen deze betalingen niet en zijn dus niet verantwoordelijk voor het geld, de afhandeling of enige bijbehorende terugbetaling. U moet rechtstreeks bij de verkoper een terugbetaling aanvragen.

Maak geen deel uit van het geld voordat u het artikel zelf hebt gezien.

Aanvullende informatie over betalingen en terugbetalingen

Abonnementsplannen zijn volledig en definitief en kunnen niet worden teruggedraaid zodra de betaling is voltooid.

We bieden volledige en uitgebreide details voor alle abonnementen waarmee u akkoord gaat wanneer u zich aanmeldt voor een betaald abonnement.

Restituties kunnen alleen worden toegekend als: Uw plan niet meer dan 14 dagen oud is en ofwel:

Uw plan bevat geen items die voorafgaand aan de aankoop zijn overeengekomen

U kan uw plan niet langer dan 48 opeenvolgende uren gebruiken door de schuld van ons (Verticalsearch) - Dit betekent dat de website niet geheel of gedeeltelijk functioneerde en dit u ervan weerhield om nieuwe advertenties te maken binnen uw plantoeslag of functies voor plantoeslag .

Restituties worden niet verleend in een of meer van de volgende situaties: De advertentie is begonnen (wat betekent dat de advertentie ten minste eenmaal live op de website Verticalsearch is verschenen), waarbij een betaling vrijwillig is gedaan , waar een advertentie niet boven een redelijk bedrag presteerde in overeenstemming met de populariteit van de website Verticalsearch en het verkeer dat gewoonlijk wordt geassocieerd met producten binnen die categorie. Er is geen betaling verschuldigd of kan worden terugbetaald voor geplaatste advertenties die geen deel uitmaken van een betaald abonnement.

Geen terugbetaling kan worden aangeboden binnen 48 uur na het verlopen van uw abonnement of nadat het plan is verlopen, ongeacht de bovenstaande voorwaarden.

Betaalde categorieën
Betaalde categorieën vereisen een vergoeding om te adverteren voor items binnen die categorie voordat de advertentie wordt gepubliceerd. Tarieven variëren tussen verschillende betaalde categorieën en u wordt op de hoogte gebracht van de vergoeding bij het selecteren van de categorie. Slechts een handvol categorieën zijn betaalde categorieën en details van betaalde categorieën vindt u hieronder:

Betaalde categorieën omvatten huisdieren (en alle subcategorieën van huisdieren).

Waarom worden deze categorieën betaald?

Sommige van onze categorieën zijn betaalde categorieën om ons in staat te stellen ervoor te zorgen dat geadverteerde artikelen binnen de categorie (n) legitiem zijn. De vergoeding helpt ons te bepalen dat geposte advertenties legitiem zijn en dat de verkoper niet adverteert om kopers te "bedriegen" of te misleiden.

Betaalde categorieën omvatten:

Huisdieren (en alle subcategorieën van huisdieren) - & advertentievrij

Garanties en verklaringen
U garandeert en verklaart ons dat: u wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan; je hebt volledige autoriteit, macht en capaciteit om in te stemmen met deze algemene voorwaarden; alle informatie die u ons verstrekt in verband met uw bestelling is waar, nauwkeurig, volledig en niet-misleidend; en u zult in staat zijn om geadverteerde producten aan te bieden of over te nemen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. deze algemene voorwaarden; Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid, Niets in deze algemene voorwaarden beperkt of sluit elke aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid; beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; beperkingen op welke manier dan ook die niet zijn toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of enige aansprakelijkheid uitsluiten die niet kan worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving, en uw wettelijke rechten worden niet uitgesloten of beperkt door deze algemene voorwaarden, behalve voor zover toegestaan door de wet.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in dit artikel 12 en elders in deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en beheersen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of betrekking hebben op het onderwerp van deze algemene voorwaarden, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en wegens schending van wettelijke plicht, behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor eventuele verliezen die voortvloeien uit van een gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

We zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot eventuele verliezen, inclusief (zonder beperking) verlies van of schade aan winst, inkomsten, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële kansen of goodwill.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of corruptie van gegevens, databases of software, op voorwaarde dat als u met ons een overeenkomst sluit op grond van deze algemene voorwaarden als een consument, is deze sectie niet van toepassing.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige speciale, indirecte of gevolgschade of -schade, op voorwaarde dat als u een contract met ons aangaat onder deze voorwaarden als consument , is deze sectie niet van toepassing.

U accepteert dat wij er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en werknemers te beperken en, gelet op dat belang, erkent u dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; u stemt ermee in dat u geen enkele claim indient tegen onze functionarissen of werknemers met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website of deze algemene voorwaarden (dit zal natuurlijk niet de aansprakelijkheid van de entiteit met beperkte aansprakelijkheid beperken of uitsluiten) zelf voor het handelen en nalaten van onze functionarissen en werknemers).

Onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot een contract om producten van ons te kopen onder deze algemene voorwaarden zal niet hoger zijn dan het hoogste van het totale betaalde bedrag en betaalbaar aan ons onder het contract.

Cancellatie
We kunnen een contract onder deze algemene voorwaarden onmiddellijk annuleren door u schriftelijk in kennis te stellen van de beëindiging, als:

u niet op tijd en volledig betaalt , elk bedrag dat ons op grond van dat contract verschuldigd is; of

u maakt een wezenlijke inbreuk op dat contract.

Als een onwettige en / of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene voorwaarden wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan werd verwijderd, dat een deel wordt als verwijderd beschouwd en de rest van de bepaling blijft van kracht.

Rechten van derden
Een contract onder deze voorwaarden is voor ons voordeel en uw voordeel, en is niet bedoeld om te profiteren of afdwingbaar te zijn door een derde partij.

De uitoefening van de rechten van de partijen onder een contract onder deze algemene voorwaarden zijn niet onderworpen aan de toestemming van derden.

Volledige overeenkomst

Wet en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Britse wetgeving.

Wettelijke en wettelijke bekendmakingen

We zullen geen kopie van deze algemene voorwaarden indienen in het bijzonder relatie tot elke gebruiker of klant en, als we deze algemene voorwaarden bijwerken, zal de versie waarmee u oorspronkelijk akkoord ging niet langer beschikbaar zijn op onze website. We raden u aan een kopie van deze algemene voorwaarden op te slaan voor toekomstig gebruik.

Deze algemene voorwaarden zijn alleen beschikbaar in de Nederlandse taal.

U kunt contact met ons opnemen hier op elk gewenst moment.

Contactgegevens


 
46286 Dorsten
Nederland
E mariusdroppert@gmail.com
Contactpersoon voor privacyzaken
D- Development